Sociaal Veilige sportomgeving

Op 10 augustus is er een informatieavond voor ouders van leden geweest. Graag informeert het bestuur u over de vervolgstappen.

---

Hierbij informeert het bestuur van de Noordwijkse Hockey Club (NHC) de (ouders van) leden graag over het volgende.

Zoals bij u bekend heeft er op 10 augustus een informatieavond voor ouders van leden plaatsgevonden. Deze bijeenkomst was georganiseerd naar aanleiding van een artikel in het AD en onrust op onze vereniging over vermeende praktijken die in verband worden gebracht met trainers van NHC. Tijdens deze informatieavond gaf een aantal ouders aan bereid te zijn zitting te willen nemen in een nieuw te vormen commissie. Opdracht van deze nieuwe commissie was zich er vooral op te richten het bestaande Veiligheidsplan nog meer onder de aandacht van de leden te brengen. Doel van deze commissie was ook adviezen te geven aan het bestuur om tot een verbetering te komen van het sociaal veilige klimaat op onze vereniging.  

Afgelopen week is deze nieuwe commissie onder begeleiding van Centrum Veilige Sport bij elkaar gekomen. Het bestuur spreekt hierbij allereerst haar enorme waardering uit voor de betrokkenheid, openheid en inzet van de aanwezige ouders. Het was een goede bijeenkomst en er werden stevige discussies gevoerd. Tijdens deze bijeenkomst kwamen er toch nog veel vragen, onduidelijkheden en gevoelens naar boven. Een van de belangrijkste conclusies die het bestuur na de bijeenkomst trok was dat er nog meer gedaan moet worden om ervoor te zorgen dat iedereen op de vereniging ook daadwerkelijk een sociaal veilig klimaat ervaart en er ook op kan vertrouwen dat op onze club zo’n omgeving de norm is.  

Die conclusie heeft ertoe geleid dat het bestuur nogmaals met KNHB en medewerkers van Centrum Veilige Sport is gaan praten om te zoeken naar een passende vervolgstap. 

Onafhankelijk onderzoek
Uitkomst van het overleg met medewerkers van het Centrum Veilige Sport en de KNHB is dat het bestuur heeft besloten om een Algemeen Cultuur Onderzoek uit te laten voeren op de NHC. Belangrijke onderdeel van zo’n onderzoek is onder andere het pedagogische en sociaal veilige klimaat op de vereniging Dit onderzoek laat het bestuur onafhankelijk uitvoeren door het Instituut Sport Rechtspraak (ISR). Het ISR heeft ervaring met dergelijke onderzoeken bij andere verenigingen in andere sporten. Door hen te vragen maakt NHC gebruik van zowel bestaande expertise als van een onafhankelijke partij.

Het bestuur van de NHC is van mening dat hiermee een belangrijke stap gezet wordt om onze vereniging verder te helpen naar een Sociaal Veilige sportomgeving. Een stap ook die direct aansluit op de gesprekken die we met de commissie, de KNHB en de adviseurs van Centrum Veilige Sport hebben gevoerd. Inmiddels is het ISR aangehaakt en hebben zij bevestigd het onderzoek op de NHC uit te gaan voeren. Lopende het onderzoek kan het zijn dat (ouders van) leden, vrijwilligers of kader door een van de onderzoekers benaderd worden om een aantal vragen te beantwoorden of op andere wijze medewerking te verlenen. Het bestuur hoopt in dat geval op de medewerking van een ieder. 

Vanzelfsprekend zal het bestuur alle (ouders van) leden en andere betrokkenen informeren over de uitkomsten. Mocht uit dit onderzoek blijken dat eventuele vervolgstappen noodzakelijk zijn, dan worden deze stappen opgepakt door het bestuur, de KNHB of het Centrum Veilige Sport.

Geen meldingen
Het bestuur vindt het tot slot belangrijk hierbij te laten weten dat naar aanleiding van de eerdere publicaties en diverse oproepen aan mensen om zich te melden in geval van een misstand op onze vereniging er geen meldingen zijn binnengekomen.

Deze oproep blijft onverminderd van kracht. Wij vragen (ouders van) leden om zich te melden als zij misstanden constateren binnen onze club. Er is een aantal manieren om hier melding van te maken: 

Via de vertrouwenspersoon van NHC: vcpjosemoree@n-h-c.nl;

Via het Centrum Veilige Sport https://centrumveiligesport.nl/contact;

Via de vertrouwenscontactpersoon van de KNHB via Chantal.mies@knhb.nl;

Of u kunt contact opnemen met de Zedenpolitie via het algemene nummer van de politie: 0800-8844.

 

Bestuur Noordwijkse Hockeyclub

Noordwijk, 8 oktober 2020

Clubnieuws Overzicht