Bestuur

Bestuur: samenstelling, functies, taken en besluitvorming.

De voorzitter heeft de leiding van de vergaderingen van het bestuur. De voorzitter brengt op de jaarlijks te houden algemene vergadering verslag uit van het afgelopen verenigingsjaar. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter worden zijn taken waargenomen door een door de overige bestuursleden aan te wijzen lid van het bestuur.

De taken van de secretaris van het bestuur zijn de navolgende:
1. het voeren van correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur;
2. het notuleren ter algemene vergadering, tenzij een andere persoon daartoe door het bestuur is aangewezen, en ondertekening van vastgestelde notulen;
3. het notuleren ter bestuursvergadering en ondertekening van goedgekeurde notulen.

De taken van de penningmeester van het bestuur zijn de navolgende:
1. het innen en het beheren van alle gelden van de vereniging;
2. het uit naam van het bestuur afleggen van rekening en verantwoording aan de algemene vergadering over de geldstromen binnen de vereniging. Daartoe stelt de penningmeester van het bestuur zich aansprakelijk voor de onder hem berustende gelden en andere activa die aan de vereniging toebehoren of die de vereniging in bruikleen heeft ontvangen. De penningmeester van het bestuur mag slechts tussentijds aftreden, indien de boeken zijn goedgekeurd door de kascommissie als bedoeld in artikel 16, lid 4 van de statuten.

Het bestuur verdeelt in onderling overleg de overige functies en stelt de taken vast, met inachtneming van de bepalingen van de statuten en van dit huishoudelijk reglement. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen voor het geheel verantwoordelijk. Bij bestuursvergaderingen wordt gestreefd naar besluitvorming door consensus. Indien nodig vindt besluitvorming plaats op basis van volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen. Voor besluitvorming dienen minimaal 3 bestuursleden aanwezig te zijn, waaronder twee van de in functie gekozen bestuursleden. Het bestuur is bevoegd, met in achtneming van het voorgaande, ook buiten de bestuursvergadering besluiten te nemen.